Breaking News
Home / Business & Marketing / LINE ประเทศไทย เปิดตัว LINE Family Club เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

Check Also

Bluebik มอง Covid-19 เร่งธุรกิจเปิดรับ การผสานเทคโนโลยีหลายประเภท

บลูบิค (Bluebik) เผย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องเปิดรับการผสมผสานเทคโนโลยีหลายประเภท (Technology Convergence) เข้ามาปรับใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเทคโนโลยีเดิมรวมทั้งเสริมศักยภาพในการบริหารธุรกิจท่ามกลางวิกฤต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *