Breaking News
Home / Tech Insight / ทีซีซีเทค ลงนาม MOU ม.รังสิต สร้าง Knowledge Innovationภายใต้โครงการ The Tech Melody “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี”

ทีซีซีเทค ลงนาม MOU ม.รังสิต สร้าง Knowledge Innovationภายใต้โครงการ The Tech Melody “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี”

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)โดย นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ The Tech Melody “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี” กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมพิธีลงนาม ประกอบด้วย นางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผศ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี และนายวีรภัทร์ อึ้งอัมพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนาม

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับเทรนด์ของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล รวมถึงเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิด Knowledge Innovation หรือการสร้างนวัตกรรมความรู้ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สำหรับการสร้าง Content และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยกระบวนการใหม่ ๆ

โดยนำเอาจุดเด่นของ “ดนตรี” เข้ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้เรื่องเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ยากกว่าเรื่องใกล้ตัวอื่น ให้เป็นที่สนใจและเข้าถึงผู้คนในสังคมได้กว้างยิ่งขึ้น โดยขอบข่ายความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ร่วมกันทำ Workshop ให้ความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและดนตรีแก่นักศึกษาในโครงการฯ

2. ร่วมกันสร้าง Knowledge Innovation ในรูปแบบบทเพลง ซึ่งทีซีซีเทคมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับทางมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียบเรียงเนื้อร้องและทำนอง ฯลฯ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง BLACK BOX วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ : ศึกษาข้อมูลโครงการได้ที่ https://www.open-tec.com/th/the-tech-melody-project/

Check Also

มูลนิธิกระจกเงา จับมือกลุ่มทรู พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการ “หาย (ไม่) ห่วง” ต่อยอดแอปพลิเคชั่น ThaiMissing

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร / มูลนิธิกระจกเงา โดย คุณเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย คุณเกษรา ชัยเหลืองอุไร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเปิดโครงการ “หาย(ไม่)ห่วง” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *