Breaking News
Home / Life / มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็น Creative LANNA

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็น Creative LANNA

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำทีมโดย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล นางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด ผู้แทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในระยะ 12 เดือน พร้อมเยี่ยมชมโครงการยกระดับชุมชนฉลาดรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกลไกการขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนล้านนาสร้างสรรค์ เปิดโอกาสสร้างความสามารถทางการตลาด และสร้างสรรค์พื้นที่ด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการโอทอป จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่ม Area Based ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในระยะ 12 เดือน พร้อมรับชมนิทรรศการผลการดำเนินงานจากโครงการวิจัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานย่อยรายประเด็น “แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินโครงการยกระดับชุมชนฉลาดรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกลไกการขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การเป็นล้านนาเมืองสร้างสรรค์(Creative LANNA)

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในระดับครัวเรือนและชุมชน  ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้น  โดยมีบทบาทสำคัญกับท้องถิ่นในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มีประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับชุมชนฉลาดรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกลไกการขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน (The Development of Creative Smart Community driven by Innovation and Lifelong Learning University) เป็นการพลิกโฉมการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจและผู้ประกอบการโอทอป เพื่อพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการเป็นเมืองล้านนาสร้างสรรค์ (Creative LANNA) พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นล้านนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative LANNA) และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC)

ซึ่งโครงการยกระดับชุมชนฉลาดรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกลไกการขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพราะวัฒนธรรมท้องถิ่นจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทั้งในงานหัตถกรรม สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว อาหาร ด้วยการสร้างผลที่มีคุณค่าและมีมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

Check Also

มาสำรวจว่า  “คุณ”  คือ คนเป็นพิษ  หรือ Toxic People ???

คนเป็นพิษ หรือ Toxic People  คือ คนที่มีพฤติกรรมที่สร้างความน่าอึดอัดทุกครั้งที่ต้องเจอ ต้องคุย ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ต้องร่วมงานด้วย ทำให้เรารู้สึกแย่ ไม่มีความสุข หรือเลวร้ายที่สุดก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเราอย่างมาก อาจจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลง คนเหล่านี้เรียกว่า TOXIC PEOPLE และบางทีเรามัวแต่ไปมองหาความ TOXIC ของคนอื่น แต่บางครั้งเราก็อาจจะก็เป็น TOXIC ของคนอื่นได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่สำคัญคือ หากเรารู้เท่าทันอารมณ์ และหยุดที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น  สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นอย่างมีความสุข